Til hjelpere

Under dette menypunktet fins støttemateriell, planer, veiledning og tips til hjelpere. De kan være tjenesteytere, pårørende, lærere, arbeidsledere og mange andre støttepersoner.

Mennesker med utviklingshemning trenger mer eller mindre hjelp i dagliglivets komplekse aktiviteter (IADL, Instrumental Activities of Daily Living). Når de flytter fra foreldrehjemmet til egen bolig, som ofte er i et bofelleskap med andre med utviklingshemning, får kommunen ansvar for praktisk bistand og opplæring. Det kartlegges hva de trenger hjelp til før det fattes enkeltvedtak om hvor mye bistand som skal gis.

‘Domoteus’ e-læringsressursen er utviklet for å hjelpe brukeren til bedre å mestre dagliglivet. Det er stor spredning av funksjonsnivå for mennesker med utviklingshemning, men de fleste har mild til moderat utviklingshemning. Det vil si at selv om de trenger hjelp, kan de også, med riktig hjelp, mestre en god del selv.

‘Domoteus’ er laget for mennesker med utviklingshemning. Målet er at de kan bli mest mulig selvhjulpne i sitt eget hjem.

Temaene kan tas i fri rekkefølge, og de er innholdsmessig uavhengige av hverandre.

Vi anbefaler at en støtteperson introduserer ‘Domoteus’ til brukeren, følger med bruken og registrerer framskrittene brukeren gjør. Quizene er spesielt viktig å gjennomføre sammen med en støtteperson for å kunne diskutere både spørsmålene og rette og gale svarene.

Om utviklingen av ‘Domoteus’

Prosjektet ‘Domoteus’ var støttet finansielt av Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen) i 2020-2022. NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var søkerorganisasjonen. Karde AS utfører utviklingen. Flere folkehøgskoler og boligfellesskap stod for brukermedvirkningen.